Linux иштетүү системасынында сервердин жадысынын көлөмүн кароо

Linux иштетүү системасынында сервердин жадысынын көлөмүн билүү үчүн /proc/meminfo файлын карап билсе болот:
cat /proc/meminfo
Жыйынтыгы:
MemTotal:   99002600 kB
MemFree:   73510716 kB
Buffers:    818656 kB
Cached:    20982748 kB
SwapCached:     0 kB
Active:    24142432 kB
Inactive:    128596 kB
HighTotal:      0 kB
HighFree:      0 kB
LowTotal:   99002600 kB
LowFree:   73510716 kB
SwapTotal:  16777208 kB
SwapFree:   16777208 kB
Көргөзүлгөн маалыматта ар бир сап буларды билдирет:

MemTotal — Жадынын көлөмү
MemFree — Бош/кодонулбаган жадынын көлөмү
SwapTotal — Виртуалдык жадынын көлөмү
SwapFree — Бош/кодонулбаган виртуалдык жадынын көлөмү

Бул командадан тышкары, бул команда менен дагы сервердин жадысынын көлөмү тууралуу маалымат алса болот:
free -m
Жыйынтыгы:
total    used    free   shared  buffers   cached
Mem:     96682   24952   71729     0    799   20491
-/+ buffers/cache:    3662   93019
Swap:    16383     0   16383
* Жады — RAM (Random Access Memory), ОЗУ (оперативная память)

Linux иштетүү системасынын версиясын кароо

Linux иштетүү системасынын версиясын кароо дистрибутивге (Red Hat Linux, Ubuntu, Debian, CentOS жана башка) карай өзгөрүшү мүмкүн, бирок, көбүнчө ылдыйда берилген командалар колдонулат.

Linux иштетүү системасынын дистрибутивинин атын жана версиясын кароо үчүн:

$ lsb_release -a

LSB Version: :core-4.0-amd64:core-4.0-ia32:core-4.0-noarch:graphics-4.0-amd64:graphics-4.0-ia32:graphics-4.0-noarch:printing-4.0-amd64:printing-4.0-ia32:printing-4.0-noarch
Distributor ID: RedHatEnterpriseServer
Description: Red Hat Enterprise Linux Server release 5.11 (Tikanga)
Release: 5.11
Codename: Tikanga

Дистрибутивдин атын жана версиясын бул ыкма менен дагы караса болот:

$ cat /etc/issue

Red Hat Enterprise Linux Server release 5.11 (Tikanga)

Linux иштетүү системасынын өзөгүнүн версиясын кароо үчүн:

$ uname -a

Linux srvname 2.6.18-398.el5 #1 SMP Tue Aug 12 06:26:17 EDT 2014 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux

Бул жерде Linux иштетүү системасынын «бит»тиги тууралуу дагы маалымат бар: x86_64 — 64-биттик иштетүү системасына таандык экенин билдирет.